General conditions

 
 
Algemene verkoopsvoorwaarden voor de levering

 

Overzicht van de inhoud

Artikel 1: Algemene bepalingen en toepasselijkheid
Artikel 2: Aanbiedingen, bestellingen en offertes
Artikel 3. Aanvang en termijn van de overeenkomst en wijzigingen in de opdracht
Artikel 4. Inhoud van de overeenkomst
Artikel 5. Prijsbepaling
Artikel 6. Betaling
Artikel 7. Eigendom en risico
Artikel 8. Gebreken en garanties
Artikel 9. Aansprakelijkheid en exoneraties
Artikel 10. Schorsing, opzegging en ontbinding
Artikel 11. Zekerheiden en pand
Artikel 12. Tegenstelbaarheid
Artikel 13. Onderzoek bij levering en afwijking
Artikel 14. Geschillenregeling

 

Artikel 1: Algemene bepalingen en toepasselijkheid

 

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de Opdrachtnemer: LE COUCHON BV, vennootschap naar Belgisch Recht, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, onder het nummer 0843.890.694, met vennootschapszetel gevestigd te België, 3293 DIEST (Kaggevinne), Galgenstraat 99..

 

1.2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het leveren van goederen. De Opdrachtgever zal zich ter zake van de opdracht nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij namens een derde handelde, tenzij hij zulks uitdrukkelijk aan de Opdrachtnemer ter kennis heeft gebracht en de Opdrachtnemer alsdan onder deze voorwaarde de opdracht uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

 

1.3. Deze algemene voorwaarden zijn automatisch en van rechtswege van toepassing op iedere offerte, order, opdracht en contract tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever.

 

1.4. De Opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van onderhavige algemene voorwaarden bij de aanvang van de relatie met de Opdrachtnemer. Onderhavige voorwaarden beheersen iedere relatie met de Opdrachtnemer. Vanaf dan wordt door de Opdrachtnemer afstand gedaan van de toepassing van zijn eigen (algemene) contractvoorwaarden. Aanvaarding van de offerte/order/opdracht houdt in dat de andere partij afstand doet van de toepassing van de bepalingen van zijn algemene of specifieke voorwaarden, zelfs indien deze vermelden alleen geldig te zijn. Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever (hoe ook genaamd) worden aldus uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn nimmer van toepassing. Alle bestellingen van materiaal en/of uit te voeren werken of een combinatie van beide worden uitsluitend beheerst door onderhavige algemene voorwaarden en door de eventuele bijzondere bepalingen opgenomen in offertes/bestelbonnen van de Opdrachtnemer.

 

1.5. De van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen gelden slechts indien en voor zover de Opdrachtnemer die afwijkingen voorafgaandelijk, uitdrukkelijk en schriftelijk onbullelzinnig heeft aanvaard. Zelfs in dat geval blijven de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer op aanvullende wijze van toepassing.

 

1.6. Wijzigingen aan deze algemene voorwaarden mogen door de Opdrachtnemer zonder kennisgeving en op elk moment plaatsvinden. De meest actuele versie van de voorwaarden kan op elk ogenblik geraadpleegd worden via de website van de Opdrachtnemer, www.lecouchon.com/en.

 

Artikel 2: Aanbiedingen, bestellingen en offertes

 

2.1. Alle offertes, voorcalculaties, aanbiedingen, soortgelijke mededelingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven door de Opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijking worden aanvaard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk en voorafgaandelijk anders overeengekomen. Een aanbod wordt in ieder geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen 30 dagen is aanvaard, tenzij anders vermeld.

 

2.2. Offertes, voorcalculaties, aanbiedingen, soortgelijke mededelingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven door de Opdrachtnemer dewelke zijn gebaseerd op gegevens die door de Opdrachtgever zijn verstrekt gelden slechts voor zover de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens volledig en correct zijn. De Opdrachtnemer kan er in alle redelijkheid van uitgaan dat de gegevens en de inlichtingen dewelke door de Opdrachtgever zijn aangeleverd correct zijn.

 

De offertes (e.a.) gelden slechts voor de diensten/prestaties/goederen die erin zijn vermeld en niet tevens voor om het even welke aanvullende dienst/prestatie/goed dewelke noodzakelijk zou blijken voor de gehele uitvoering van de overeenkomst en na de aanvang van de bestelling opduikt. De offertes gelden bovendien enkel voor zover de verstrekte gegevens volledig en correct zijn.

 

De Opdrachtgever draagt de eindverantwoordelijkheid omtrent de juistheid van deze gegevens die hij aanlevert en dient deze na te kijken alvorens de bestelling definitief te plaatsen. Bij gebreke aan andersluidende schriftelijke communicatie vóór het plaatsen van de bestelling worden de vermelde gegevens geacht door de Opdrachtgever gecontroleerd en goedgekeurd te zijn.

 

2.3. De offertes, voorcalculaties, aanbiedingen, soortgelijke mededelingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van de Opdrachtnemer zijn geldig gedurende een periode van 14 kalenderdagen, tenzij schriftelijk anders vermeld. De Opdrachtnemer is enkel gehouden door deze offertes (e.a.) indien de aanvaarding door de Opdrachtgever binnen voormelde termijn de Opdrachtnemer schriftelijk bereikt. Wijzigingen aan de offertes zijn slechts geldig indien zij door de Opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard. De offertes zijn één en ondeelbaar, uniek en persoonlijk.

 

De offertes (e.a.) verbinden de Opdrachtnemer enkel na schriftelijke goedkeuring van het daartoe bevoegde bestuursorgaan. Voor elke verkoop afgesloten door bemiddeling van vertegenwoordigers, reizigers, agenten enz. …behoudt de Opdrachtnemer zich het recht binnen de 48 uur een bestelling te weigeren, zonder dat de Opdrachtgever hiervoor enige schadeloosstelling kan eisen, mits dit onmiddellijk gebeurt.

 

2.4. De van de offerte deel uitmakende documenten (zoals ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen en dergelijke) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch vrijblijvend. Zij zijn en blijven (intellectueel) eigendom van de Opdrachtnemer.

 

De gegevens en aanduidingen vermeld op fotomateriaal, illustraties, tekeningen, brochures en elke andere vorm van documentatie, drukwerk, reclame of informatiedrager betreffende prijzen, uitrusting, vermogen, gewicht, afmetingen en andere (technische) specificaties of eigenschappen worden enkel ter inlichting verstrekt en kunnen nooit aanleiding geven tot enig verhaal.

 

Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de diensten/prestaties/goederen zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, moet het voorwerp uitmaken van een aanhangsel bij de bestelbon/offerte/overeenkomst. Bij ontstentenis daarvan om eender welke reden, zal er steeds en onherroepelijk van worden uitgegaan dat deze conform de verbale instructies van de Opdrachtgever werden uitgevoerd.

 

Elke gebeurlijke schriftelijke bevestiging of melding van de Opdrachtnemer inzake een wijziging, toevoeging of weglating van de diensten/prestaties/goederen, zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, zal in hoofde van de Opdrachtgever onweerlegbaar aanvaard en onherroepelijk zijn bij gebrek aan diens schriftelijke opmerkingen binnen de 24 uren vanaf de verzending van de mededeling of bevestiging. Artikel 1793 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing indien de toepassing ervan onverenigbaar zou zijn met onderhavige clausule.

 

2.5. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de prijs van de benodigde materialen, verhoogde transportkosten of andere omstandigheden waar de Opdrachtnemer geen controle over heeft. De Opdrachtgever wordt hiervan vóór de uitvoering van de opdracht ingelicht.

 

2.6. Kosten en prijswijzigingen ten gevolge van externe factoren waaronder prijsstijgingen van materiaal, personeelskosten, (nieuw ingevoerde) taksen worden tevens geacht te zijn aanvaard door de Opdrachtgever en geven aan de Opdrachtnemer het recht de offerte te herberekenen. Voormelde opsomming geldt exemplatief en niet limitatief.

 

2.7. Een overeenkomst, hoe ook genaamd, komt pas tot stand door bevestiging van de opdracht tot levering (d.i. orderbevestiging, bestelbon, …), dan wel indien de Opdrachtnemer met de uitvoering van de opdracht aangevangen is.

 

Afgevaardigden, vertegenwoordigers en/of agenten kunnen de Opdrachtnemer nooit binden. Via hen geplaatste bestellingen krijgen slechts geldigheid na schriftelijke bevestiging er van door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer.
 

Artikel 3. Aanvang en termijn van de overeenkomst en wijzigingen in de opdracht

 

Aanvang van de overeenkomst

 

3.1. Opdrachten dienen door de Opdrachtgever – na ontvangst van de relevante documenten (bestek, offerte, …) schriftelijk te worden bevestigd. Deze vereiste is niet onderworpen aan enige vormvoorwaarden. Op het moment dat de Opdrachtnemer deze schriftelijke bevestiging heeft ontvangen, komt de overeenkomst tot stand en ontstaan uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen van partijen.

 

3.2. De Opdrachtgever draagt het risico van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig ontvangen door de Opdrachtnemer van zijn mededelingen.

 

3.3. Voor zover onduidelijkheid ontstaat over de inhoud van de gegeven opdracht en de aanvaarding daarvan, zullen de door de Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden geacht worden te zijn geschied overeenkomstig de inhoud van de opdracht.

 

3.4. In geval van financiering wordt de koopovereenkomst afgesloten onder de opschortende voorwaarde dat die financiering verkregen wordt binnen een termijn van twee (2) weken vanaf de bestelling. Bij gebreke aan antwoord binnen deze termijn, wordt de opschortende voorwaarde geacht vervuld te zijn.

 

Indien de Opdrachtgever na het verstrijken van deze termijn van twee (2) weken alsnog de overeenkomst wenst te beëindigen wegens gebrek aan financiering, heeft de Opdrachtnemer het recht een forfaitaire schadevergoeding van 30% op de overeengekomen prijs te eisen, voor alle kosten, interesten en schade die de Opdrachtgever zou hebben opgelopen.

 

De Opdrachtgever is steeds gerechtigd de Opdrachtnemer informatie te vragen ter beoordeling van zijn kredietwaardigheid. De Opdrachtnemer is verplicht op eerste aanzegging van de Opdrachtgever voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn contractuele verplichtingen jegens de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat aan een dergelijk verzoek genoegzaam is voldaan.

 

Wijziging van de overeenkomst

 

3.5. De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om meer werkzaamheden dan vermeld in de opdracht of in de aanvaarding daarvan uit te voeren en aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de Opdrachtgever en/of van de goede uitvoering van de opdracht. De Opdrachtgever wordt binnen een redelijke tijd op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

 

3.6. De Opdrachtnemer zal binnen redelijke grenzen aan wijzigingen in de opdracht aanvaarden en meerwerken, indien en voor zover de inhoud van de door hem te leveren prestatie niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt. De (kost van de) meerwerken wordt geacht te zijn aanvaard van zodra eraan uitvoering wordt gegeven.

 

3.7. Indien de Opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, betrouwbare en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing door de Opdrachtgever genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden aangerekend.

 

Termijn van de overeenkomst

 

3.8. De door de Opdrachtnemer opgegeven leveringstermijnen, respectievelijk het door de Opdrachtnemer opgegeven tijdstip van levering zijn aangegeven bij wijze van inlichting en zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 

De werken worden uitgevoerd volgens beschikbaarheid en volgens de mogelijkheden van voorbereiding, lading en vervoer en deze van de eigen leveranciers en onder de Opdrachtnemers van de Opdrachtnemer.

 

De Opdrachtgever is verplicht om de door de Opdrachtnemer geleverde goederen op het afgesproken tijdstip in ontvangst te nemen/af te halen en de nodige ruimte te voorzien zodat de goederen kunnen worden geleverd. De Opdrachtnemer levert de bestelde goederen tot in het gebouw/op de site waar de Opdrachtgever deze zal gebruiken, tenzij tussen partijen een ander leveringsadres is overeengekomen.

 

3.9. De termijn die wordt vermeld in het voorgaande artikel wordt geschorst in geval van overmacht, waaronder staking bij de fabrikant, oorlog, overstroming en om het even welke andere situatie van overmacht. In geval van een definitief beletsel, onafhankelijk van de wil van de Opdrachtnemer, nemen haar verplichtingen een einde zonder mogelijk verhaal, om welke reden ook, vanwege de Opdrachtgever.

 

3.10. De termijn van levering die wordt vermeld in artikel 3.8 neemt een aanvang op de dag volgend op deze van de ondertekening van de overeenkomst of bevestiging van de bestelling.

 

3.11. Kan de Opdrachtnemer deze leveringsdatum of –termijn niet nakomen, dan informeert zij de Opdrachtgever onmiddellijk. Hierin kan de Opdrachtnemer een verlenging van de leveringsdatum of leveringstermijn meedelen.

 

3.12. Wordt deze nieuwe termijn – behoudens in geval van overmacht – overschreden, dan kan de Opdrachtgever de Opdrachtnemer in gebreke stellen, met dien verstande dat de Opdrachtnemer een redelijke termijn van tenminste dertig (30) werkdagen verkrijgt om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

 

3.13. Indien deze nieuwe termijn van levering wordt overschreden en langer dan dertig (30) werkdagen aanhoudt, en de Opdrachtnemer voorziet niet in staat te zijn tot nakoming, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder de mogelijkheid een schadevergoeding te eisen ten nadele van de Opdrachtnemer. Ingeval van verbreking wordt een eventueel voorschot binnen dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van de kennisgeving van de verbreking terugbetaald.

 

3.14. Geen enkele vertraging in de termijn van levering geeft het recht op wijziging van de algemene voorwaarden.

 

3.15. De Opdrachtnemer is van alle verplichtingen op vlak van termijn en tijdstip van levering ontslagen wanneer de betalingsvoorwaarden door de Opdrachtgever niet worden nageleefd of wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst wijzigingen aan de opdracht of de werkzaamheden worden aangebracht.

 

Artikel 4. Inhoud van de overeenkomst

 

4.1. De door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever verzonden opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven.

 

De Opdrachtgever wordt geacht met de inhoud van deze bevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen zeven (7) dagen na dagtekening van de bevestiging schriftelijk aan de Opdrachtnemer te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen. Als begindatum geldt de datum waarop de Opdrachtnemer de bevestiging heeft verzonden.

 

Aan kennelijke verschrijvingen/schrijffouten in de offerte, dan wel in de overeenkomst, kan de Opdrachtnemer niet tot uitvoering of naleving gehouden worden. De op de bestelbon vermelde gegevens hebben voorrang op alle andere (al dan niet publicitaire) informatie.

 

4.2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer kan de Opdrachtgever haar rechten en verplichtingen uit enige overeenkomst niet aan anderen overdragen.

 

4.3. Indien de overeenkomst wordt aangegaan met twee (2) of meerdere Opdrachtgevers zijn zij solidair en in solidum, de ene bij gebreke van de andere aansprakelijk voor de volledige nakoming van de overeenkomst.

 

4.4. De contracterende partijen verklaren gemachtigd te zijn en over de wettelijke bevoegdheden te beschikken om overeenkomsten van deze aard af te sluiten. Gevolmachtigden die optreden in naam van een rechtspersoon, verklaren behoorlijk gevolmachtigd te zijn om op te treden namens de vennootschap. In geval van onbehoorlijke volmachtiging en in het geval hierdoor problemen ontstaan, zijn deze ‘gevolmachtigden’ solidair en hoofdelijk gehouden tot het nakomen van de verbintenissen; dit naast de vennootschap waarvoor zij opgetreden zijn.

 

Artikel 5. Prijsbepaling

 

5.1. Alle door de Opdrachtnemer genoemde prijzen, tarieven en bedragen zijn exclusief BTW en/of andere heffingen van overheidswege opgelegd alsmede exclusief de kosten van transport en/of verzending, montage en instructie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

5.2. Indien na het sluiten, maar voor de (volledige) uitvoering van de overeenkomst, één of meer prijsbepalende factoren, zoals (maar niet beperkt tot) brandstof- en materiaalprijzen, drukwerk-, arbeidsloon- en transportkosten, valutakoersen, assurantiepremies, heffingen en/of belastingen en verdere prijsbepalende factoren, stijgen, heeft de Opdrachtnemer – tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen – het recht de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

 

Wijzigingen daarin geven de Opdrachtnemer het recht deze bij de Opdrachtgever in rekening te brengen. Deze bepaling is tevens van toepassing op alle tussentijdse prijswijzigingen die door toeleveranciers van de Opdrachtnemer worden doorgevoerd.

 

Evenwel wordt deze prjswijziging beperkt met een maximumoverschrijding van tien procent. Dit percentage zal niet worden overschreden zonder nader overleg met de Opdrachtgever, waarbij tot een eventuele herziening van de opdracht kan worden besloten

 

Voor dringende werken die binnen korte termijnen dienen (op)geleverd te worden, kunnen spoedkosten worden aangerekend, dewelke voorafgaandelijk aan de Opdrachtgever zullen gecommuniceerd worden.

 

5.3. Indien de Opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschort of beëindigt, heeft de Opdrachtnemer recht op volledige betaling van tot op het moment van opschorting of beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

 

De Opdrachtnemer kan vrij bepalen wanneer er een voorschot wordt gevraagd en het bedrag ervan, vóór de aanvang van de opdracht. 

 

5.4. De prijs van de wettelijk verplichte, op bestendige basis aangebrachte toebehoren wordt in de aangekondigde prijs inbegrepen geacht.

 

5.5. Kosten, voortvloeiende uit of verband houdende met aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Zulke prijsverhoging zullen vermoed te zijn voorafgaandelijk aanvaard door de Opdrachtgever, minstens zodra uitvoering werd gegeven aan de aanvullingen en wijziging van de opdracht.

 

5.6. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan tien procent. Het meer- of mindergeleverde wordt in rekening gebracht.

 

5.7. De Opdrachtnemer heeft het recht, gedurende of voor aanvang van een opdracht, om wanneer een betaling van voorschot of periodieke factuur niet is gebeurd volgens afspraak ofwel de leveringsdiensten stil te leggen ofwel te beslissen tot verdere uitvoering van de iensten zodra al dan niet uitdrukkelijk hiertoe goedkeuring werd gegeven.

 

De Opdrachtnemer is daarenboven gerechtigd tot het ontbinden van de overeenkomst indien door technische storingen of door om het even welke andere oorzaak foutieve prijzen tot stand gekomen zijn, zonder enige mogelijkheid van verhaal van de Opdrachtgever op de Opdrachtnemer.

 

Artikel 6. Betaling

 

6.1. Het gebeurlijke voorschot dat de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer moet betalen alvorens de werkzaamheden worden aangevat, bedraagt 50% van de totale verkoopprijs.

 

Alle betalingen dienen te gebeuren overeenkomstig de modaliteiten zoals vermeld op de factuur van de Opdrachtnemer, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

6.2. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag zoals vermeld op de factuur van de Opdrachtnemer is er van rechtswege, zonder noodzaak van voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling, een conventionele verwijlintrest verschuldigd van 10 % per jaar op het openstaande saldo.

 

Indien geen uitdrukkelijke vervaltermijn op de factuur van de Opdrachtnemer wordt vermeld, geldt het volgende: betaling van het factuurbedrag door de Opdrachtnemer dient te zijn geschied binnen veertien dagen na factuurdatum, in euro’s, door middel van overboeking ten gunste van een door de Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening, waarbij als betaling slechts zal gelden de mededeling van de betreffende bankinstelling dat het factuurbedrag is bijgeschreven op de aangewezen rekening.

 

Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zal het openstaande saldo van rechtswege en zonder noodzaak tot voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling, verhoogd worden met 10% op het oorspronkelijk gefactureerde bedrag, met een minimum van € 250,00 ten titel van forfaitair en onherleidbaar schadebeding, te verhogen met de eventuele gerechtskosten met betrekking tot de invordering van de schuldvordering.

 

6.3. De Opdrachtnemer is gerechtigd om, indien de Opdrachtgever in gebreke is met nakoming van enige betalingsverplichting uit welke overeenkomst(en) dan ook, de uitvoering van de overeenkomst(en) op te schorten, ook indien daardoor termijnen – waaronder begrepen termijnen van levering en herstelling – worden overschreden, zonder dat de Opdrachtnemer jegens de Opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding gehouden is.

 

Bovendien kan de Opdrachtnemer, indien de betaling niet gebeurd is, de overeenkomst ontbinden. In dit geval is de Opdrachtgever, onverminderd de bovenvermelde interesten, aan de Opdrachtnemer een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 30% van de overeengekomen prijs, te vermeerderen met de reeds blootgestelde kosten en de verminderde opbrengst van verkoop.

 

6.4. De gehele vordering van de Opdrachtnemer, hoe ook ontstaan, ook het gedeelte dat nog niet is geïncasseerd of nog niet bij een factuur in rekening is gebracht, is onmiddellijk ten volle opeisbaar:

 

- Bij niet stipte betaling van door Opdrachtgever verschuldigde bedragen;

- Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, gerechtelijke reorganisatie aanvraagt of verkrijgt, op haar/hem van toepassing wordt verklaard, of om toepassing daarvan is verzocht;

- Indien Opdrachtgever haar rechtspersoonlijkheid verliest, dan wel ontbonden of geliquideerd wordt;

- Indien en zodra enig beslag ten laste van Opdrachtgever wordt gelegd.

 

6.5. Betalingen aan de Opdrachtnemer strekken in de eerste plaats tot delging van vervallen intrest, het schadebeding en eventuele andere invorderingskosten en slechts vervolgens tot kwijting van de langst uitstaande vordering (factuur).

 

6.6.  Indien de opdracht is verstrekt door of ten behoeve van meer dan één Opdrachtgever, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden ter zake van de nakoming van de verplichtingen zoals in de algemene voorwaarden weergegeven, dit ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

 

Indien bestellingen geplaatst worden of opdrachten gegeven worden door een natuurlijke persoon, al dan niet met mededeling van te handelen in een bepaalde hoedanigheid of als vertegenwoordiger van een rechtspersoon, worden deze handelingen geacht gesteld en eveneens toerekenbaar te zijn aan de rechtspersoon en worden deze personen beschouwd als zijnde de bevoegde organen van de rechtspersoon.

 

Artikel 7. Eigendom en risico

 

Eigendomsoverdracht

 

7.1. In afwijking van het gemeen recht, blijven de door de Opdrachtnemer afgeleverde en/of te leveren goederen eigendom van de Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen met betrekking tot de door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst verrichte en/of te verrichten diensten, alsmede de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomst, aan de Opdrachtnemer heeft voldaan. De eigendom van de goederen gaat pas over op de Opdrachtgever zodra deze al hetgeen hij uit welke hoofde dan ook aan de Opdrachtnemer  verschuldigd is, heeft voldaan met betrekking tot de door de Opdrachtnemer verrichte en/of nog te verrichten leveringen en werkzaamheden alsmede daarmee samenhangende vorderingen, zulks onverminderd door derden verkregen rechten.

 

Risico overgang

 

7.2. Dadelijk nadat de goederen of een van de onderdelen ervan, als besteld gelden in de zin van huidige overeenkomst, draagt de Opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade dewelke aan of door deze goederen voor de Opdrachtgever of voor derden mocht ontstaan.

 

Vervreemdingsverbod

 

7.3. Tot het ogenblik dat de eigendom van de geleverde goederen effectief aan de Opdrachtgever is overgedragen, is het de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden, te vervreemden, te schenken, te bezwaren met enig zekerheidsrecht, te verhuren, in bruikleen te geven, of op eender welke andere wijze in strijd met het eigendomsvoorbehoud daarover te beschikken.

 

7.4. Indien de Opdrachtgever, in weerwil van het hierboven vermelde verbod, toch op een zodanige wijze over de geleverde goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust beschikt, zal de Opdrachtnemer onverwijld en zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd zijn om deze goederen terug te nemen, ook indien dit demontage of het uitbreken van de geleverde goederen vergt. De Opdrachtgever stelt desgevallend de Opdrachtnemer in de gelegenheid en de mogelijkheid en machtigt de Opdrachtnemer op onherroepelijke en onvoorwaardelijke wijze de plaatsen te betreden met tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder waar de goederen/materialen die bezwaard zijn met het eigendomsrecht zich bevinden, om tot demontage of het uitbreken ervan te kunnen overgaan. Het uitbreken/demontage van de goederen die met het eigendomsrecht zijn bezwaard, zal nooit als huisvredebreuk of een ongeoorloofde recuperatie van deze goederen kunnen worden beschouwd.

 

Tegenwerpelijkheid en volgrecht

 

7.5. Het eigendomsvoorbehoud zal gelden tussen partijen en tegenwerpelijk zijn aan elke derde vanaf de levering van de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud slaat, zonder dat aan enige publiciteitsvereiste in hoofde van de Opdrachtnemer dient te worden voldaan.

 

7.6. De door de Opdrachtnemer geleverde goederen zullen – tenzij andersluidend overeengekomen - bij de Opdrachtgever, zolang nog geen betaling heeft plaatsgevonden, apart worden opgeslagen en derhalve gescheiden worden gehouden van alle andere goederen, toebehorend aan of gehouden door de Opdrachtgever.  De Opdrachtgever is verplicht de goederen deugdelijk geïndividualiseerd te bewaren zodat de eigendomsrechten van de Opdrachtnemer  kunnen worden vastgesteld. Mocht de Opdrachtgever ondanks het bepaalde in dit artikel de aan hem geleverde goederen reeds gemonteerd, vermengd, verwerkt, geïncorporeerd hebben, dan bezwaart het eigendomsvoorbehoud dit nieuw tot stand gekomen goed zolang nog geen betaling heeft plaatsgevonden. Hiervan doet de Opdrachtgever al het nodige of geeft de Opdrachtnemer machtiging om op eerste verzoek van de Opdrachtnemer de goederen te demonteren en aan  de Opdrachtnemer te retourneren. De installatiekosten zullen voor rekening zijn van de Opdrachtgever, evenals eventuele schade die alsdan optreedt of heeft opgetreden.

 

Zorgplicht

 

7.7. De Opdrachtgever draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen en dient deze tot op het moment van effectieve eigendomsoverdracht te verzekeren tegen alle in de sector gebruikelijke risico’s (met inbegrip van  - doch niet uitsluitend - elke vorm van verval, bederf, brand, waterschade en diefstal), met dien verstande dat in de desbetreffende verzekeringspolis het beding is opgenomen dat de verzekering ook loopt op goederen van derden. De Opdrachtgever zal op eenvoudig verzoek van de Opdrachtnemer de desbetreffende verzekeringspolis voorleggen. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om het eigendomsrecht van de Opdrachtnemer die de eigendom op de geleverde goederen heeft voorbehouden, veilig te stellen.

 

7.8. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeringsmaatschappij uit hoofde van de hierboven bedoelde verzekeringen, voor zover betrekking hebbende op de hierboven bedoelde goederen, aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin van het woord aan derden te doen dienen.

 

7.9. Uitkeringen terzake van schade en verlies van de hierboven bedoelde goederen treden in de plaats van de betrokken goederen. De Opdrachtgever is gehouden terzake gedane verzekeringsuitkeringen ten behoeve van de Opdrachtnemer in ontvangst te nemen en deze uitkeringen op eerste verzoek aan de Opdrachtnemer te betalen.

 

7.10. Indien een derde beslag legt op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om de Opdrachtnemer die de eigendom op de verkochte goederen heeft voorbehouden, daarvan onmiddellijk via aangetekend schrijven op de hoogte te stellen.

 

7.11. Alle kosten, direct of indirect, die met de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud gepaard gaan, worden door de Opdrachtnemer bij de Opdrachtgever in rekening gebracht en zijn door de Opdrachtgever verschuldigd.

 

7.12. Voor zover als nodig wordt onderhavige clausule voor elke levering geacht te zijn herhaald.

 

Artikel 8. Gebreken en garanties

 

8.1. Van iedere garantie op door de opdrachtnemer geleverde zaken of werken zijn uitdrukkelijk uitgesloten: normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring, slijtage door blootstelling aan atmosferische elementen etc), vermindering van gebruiksmogelijkheden en afnemende compatibiliteit door voortschrijding der techniek of anderszins, iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de opdrachtgever zelf aanbrengen van enigerlei materialen, schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade door het gebruik van agressieve of schurende reinigingsmiddelen en desinfectiemiddelen en chemicalien, schade door schurende spons of hogedrukreiniger, schade door uitzonderlijke weersomstandigheden, schade ontstaan na of ten gevolge van na de levering aangebrachte veranderingen.

 

8.2. De opdrachtnemer garandeert de door de opdrachtgever verstrekte materialen te respecteren en uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de opdracht.

 

8.3. De opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van de geleverde goederen voor de duur van maximaal drie maanden na aflevering, doch nimmer verderstrekkend dan de aan de opdrachtnemer zelf door diens toeleverancier verstrekte garantie.

 

8.4. De garantie voor door de opdrachtnemer geleverde, maar door anderen vervaardigde zaken, omvat uitsluitend de door deze anderen aan de opdrachtnemer verleende garantie.

 

8.5. De opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van schade die veroorzaakt werd door de opdrachtgever bij het eigenhandig plaatsen van de goederen.

 

8.6. Met betrekking tot garantie geldt uitsluitend het hier gestelde, behoudens voor zover tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) anders is overeengekomen.

 

8.7. De Opdrachtnemer verzoekt de Opdrachtgever tot de voorlopige oplevering van de werken zodra zij voltooid zijn, niettegenstaande kleine onvolkomenheden die hersteld kunnen worden tijdens de waarborgtermijn. Dit verzoek kan perfect vormloos geschieden.

 

Eventuele zichtbare gebreken dienen op de voorlopige opleveringsbon te worden vermeld, dan wel uiterlijk binnen 5 werkdagen er aangetekend schrijven aan de opdrachtnemer te worden gemeld, waarbij de Opdrachtgever de gebreken op gedetailleerde wijze dient te beschrijven alsook te voorzien van gepast en duidelijk beeldmateriaal. Het gebruik van de geleverde goederen, na voorlopige oplevering, door de Opdrachtgever impliceert de onherroepelijke aanvaarding ervan alsook de overgang van het risico op de Opdrachtgever.

 

Indien de Opdrachtgever nalaat bij deze levering, die plaats vindt binnen de 5 dagen na de aanvraag, aanwezig te zijn, wordt deze levering als verkregen beschouwd vanaf het einde van deze periode van 5 dagen.

 

8.8. De betaling, zelfs gedeeltelijk van de (eind)factuur geldt als vermoeden dat de Opdrachtgever de geleverde goederen in gebruik heeft genomen en stilzwijgend de conformiteit aanvaardt, behoudens tegenbewijs.

 

Wanneer het geleverde goed in gebruik wordt genomen door De Opdrachtgever – in de ruimste zin van het woord – wordt het geacht te zijn geaccepteerd hetgeen geldt als definitieve en onherroepelijke goedkeuring en aanvaarding door de Opdrachtgever, in zijn totaliteit.

 

De Opdrachtnemer is vanaf dan niet aansprakelijk voor zichtbare gebreken van de goederen.

 

8.9. De levering houdt naast de goedkeuring van de eindafrekening tevens de goedkeuring in door de Opdrachtgever van de hem afgeleverde goederen en sluit ieder verhaal uit van zijnentwege voor zichtbare gebreken.

 

De goederen die in regel zijn geleverd worden vermoed, tot bewijs van het tegendeel, zo te zijn geweest op de datum bepaald voor hun levering.

 

Gedurende de periode van zes maanden na de levering is de Opdrachtnemer aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Elke rechtsvordering uit dien hoofde is echter slechts ontvankelijk mits ze ingesteld wordt binnen een termijn van twee maanden na de dag dat de Opdrachtgever kennis kreeg van het gebrek.

 

8.10. Bij (zichtbare en/of verborgen) gebreken dient de Opdrachtgever binnen de 5 dagen het nodige doen teneinde het gebrek tegensprekelijk te laten vaststellen binnen de kortst mogelijke termijn, kosten hiervan zijn lastens de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer engageert zich om deze vaststellingen te aanvaarden en bij te wonen mits:

 

- Hij daar tijdig (uiterlijk 48 uur voor de expertise) en per aangetekend schrijven van in kennis gesteld wordt.

- Er beroep wordt gedaan op een erkend gerechtsdeskundige, dewelke minnelijk in onderling overleg wordt aangesteld. De Opdrachtnemer houdt zich het recht voor zich te verzetten tegen de aanstelling van een deskundige eenzijdig gekozen door de Opdrachtgever.

 

De Opdrachtgever is verplicht deze minnelijke geschillenregeling te volgen en te doorlopen alvorens deze zich op ontvankelijke wijze kan wenden tot een rechtbank.


 

Artikel 9. Aansprakelijkheid en exoneraties

 

Algemeen

 

9.1. De Opdrachtgever erkent dat de door de Opdrachtnemer in dit artikel 9 opgenomen verbintenissen louter inspanningsverbintenissen zijn.

 

9.2. Geen enkele klacht, op grond van welke titel ook, verleent de Opdrachtgever het recht om de betaling van het gehele factuurbedrag te schorsen of uit te stellen indien hij weigert hoger vermelde procedure te respecteren en te doorlopen. In voorkomend geval van gebrek aan medewerking zal de Opdrachtnemer dan ook een provisionele veroordeling kunnen vragen tot de hoofdsom van de uitstaande bedragen boven op de provisionering van de gerechtsdeskundige.

 

9.3. Gebruikelijke geringe afwijkingen in kwaliteit en/of kleur (incl. verwaarloosbare vlekken, kleine gaatjes en andere eigenaardigheden in het materiaal die integraal deel uitmaken van de structuur van het meubilair), kunnen nooit aanleiding geven tot weigering van de goederen en/of uitgevoerde werkzaamheden of een vermindering van de overeengekomen prijs.

 

9.4. Bij de beoordeling of de inhoud van een levering al dan niet buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de gehele inhoud worden genomen. Met andere woorden er kan niet om enkele afwijkende exemplaren een hele leveringsinhoud worden afgekeurd.

 

9.5. Al de door De Opdrachtnemer ter beschikking gestelde documenten, alsook de mondelinge en schriftelijke adviezen ontslaan de Opdrachtgever niet van zijn aansprakelijkheid voor de correcte inverkeerstelling en onderhoud van de materialen, indien deze niet door de Opdrachtnemer wordt verzorgd. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele vergissingen, gebreken en tekortkomingen in haar berekeningen, tekeningen en plannen, noch voor haar mondelinge of schriftelijke adviezen omtrent de plaatsing van de materialen, behoudens in geval van opzet of zware fout in hoofde van de Opdrachtnemer of haar aangestelden.

 

Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever jegens de Opdrachtnemer

 

9.6. Indien De Opdrachtgever jegens de Opdrachtnemer één of meer van haar uit de Wet, de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichtingen niet, niet-tijdig of niet-volledig nakomt, is de Opdrachtgever steeds, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, jegens de Opdrachtnemer gehouden haar alle schade te vergoeden die de Opdrachtnemer dientengevolge lijdt. Deze bepaling laat onverlet het recht van de Opdrachtnemer om jegens de Opdrachtgever andere vorderingen (bijvoorbeeld nakoming) in te stellen en/of andere rechtsmaatregelen (bijvoorbeeld ontbinding) te treffen.

 

9.7. De Opdrachtgever is jegens de Opdrachtnemer  aansprakelijk voor alle directe en/of indirecte schade berokkend aan (o.a. personeel van) de Opdrachtnemer of aan anderen dan partijen, eigendommen van (personeel van) de Opdrachtnemer of van anderen dan Partijen, welke directe en/of Indirecte Schade veroorzaakt is door (personeel van) de Opdrachtgever, door de Opdrachtgever ingeschakelde anderen dan Partijen en/of door haar gebruikte materialen of daarmee verband houdt, dan wel welke directe en/of Indirecte Schade het gevolg is van, dan wel verband houdt met een onveilige situatie in de organisatie van de Opdrachtgever.

Aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer jegens de Opdrachtgever

 

9.8. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan de Opdrachtnemer toe te rekenen zware fout of opzet.

 

9.9. De Opdrachtnemer kan hoe dan ook slechts gehouden zijn om de directe schade te vergoeden met uitsluiting van elke indirecte schade, zoals de gederfde winst van de cliënt of enige betwisting uitgaande van een derde.

 

9.10. De Opdrachtnemer is verantwoordelijkheid voor zijn uitgevoerde leveringsdiensten. Niettemin is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de (nog openstaande) facturen van de door het gebrek aangetaste goederen, ongeacht het bedrag van de schade door de Opdrachtgever ondergaan.

 

Behoudens in geval van toe te rekenen zware fout of opzet in hoofde van de Opdrachtnemer ziet de Opdrachtgever af van elk verhaal ten overstaan van de Opdrachtnemer voor alle schade, niets uitgezonderd, welke zou kunnen ontstaan door brand, vuur rook, ontploffing en water of elke andere oorzaak ook.

 

De Opdrachtgever verbindt er zich toe, voor de aanvang van de werken, zijn verzekeraars van deze afstand van verhaal op de hoogte te brengen, mocht dit niet gebeuren dan is enkel de Opdrachtgever daarvoor verantwoordelijk en zal hij daarvan de gevolgen dienen te dragen.

 

Overmacht

 

9.11. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht, die de volledige of gedeeltelijke uitvoering van zijn verplichtingen redelijkerwijze onmogelijk maakt, waaronder onder meer wordt begrepen: elke gebeurtenis waar de Opdrachtnemer redelijkerwijze geen controle over heeft, inbegrepen maar niet beperkt tot stakingen, lock-out, onderbrekingen in het transport en de distributie, oorlogsdaden, brand, verordeningen of voorschriften van de regering of de administratie, het niet kunnen verkrijgen van aardgas en/of andere brandstoffen of leveringen, uitval van systemen, ziekte onder personeel in dienst van de Opdrachtnemer of werknemersschaarste in het algemeen, werkstaking in het bedrijf van de Opdrachtnemer, zijn onderde Opdrachtnemers, leveranciers of elders, bedrijfsstoornis of mislukking van de productie, willekeurige (nationale of internationale) overheidsbeslissingen, internationale of nationale wetswijzigingen, epidemiëen, pandemieën enz.

 

9.12. De Opdrachtnemer wordt vrijgesteld van al zijn verplichtingen in geval van overmacht.

 

Artikel 10. Schorsing, opzegging en ontbinding

 

Schorsing, annulatie en/of vestiging waarborg

 

10.1. De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst/de levering te schorsen en/of een onherroepelijke en onopzegbare waarborg of enige andere zekerheid te eisen tot beloop van het bedrag van de waarde van de overeenkomst, wanneer het vertrouwen van de Opdrachtnemer in de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever geschokt wordt door betalingsachterstanden dan wel door daden van gerechtelijke uitvoering (beslag of andere) tegen de Opdrachtgever en/of andere aanwijsbare gebeurtenissen waardoor het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de Opdrachtgever aangegane verbintenissen wordt geschonden.

 

10.2. Deze kennisgeving dient te gebeuren per mail en dient gevolgd te worden door een aangetekend schrijven met omstandige opgave van de exacte redenen die hieraan ten grondslag liggen.

 

10.3. Van het voorgaande kan slechts worden afgeweken bij uitdrukkelijke geschreven voorafgaande overeenkomst. Behoudens uitdrukkelijke geschreven overeenkomst, behoudt de Opdrachtnemer zich het recht voor de verbintenissen uit te voeren in één of meerdere keren, naar diens eigen voorkeur.

 

Beëindiging

 

10.4. De overeenkomst is aangegaan voor een bepaalde duur, hetzij de periode dewelke de de Opdrachtnemer vooropstelt om de opdracht uit te voeren.

 

De Opdrachtgever kan deze overeenkomst niet vroegtijdig opzeggen.

 

10.5. Wanneer de Opdrachtgever de overeenkomst toch vroegtijdig zou willen beëindigen, dient dit te gebeuren per aangetekend schrijven en is deze aan de Opdrachtnemer nog (i) integrale betaling van de reeds vervallen facturen alsook (ii) een verbrekingsvergoeding gelijk aan 75% van de nog verschuldigde bedragen bij een integrale uitvoering van de overeenkomst verschuldigd.

 

Ontbinding

 

10.6. Wanneer de Opdrachtgever haar prestaties conform deze overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, heeft de Opdrachtnemer de mogelijkheid om de overeenkomst te doen ontbinden conform artikel 1184 BW wegens wanprestatie van de Opdrachtgever.

 

10.7. De Opdrachtnemer kan tevens, onverminderd de toepassing van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek en zijn recht om een schadevergoeding te eisen, de ontbinding van het contract eisen in de volgende gevallen: als de Opdrachtgever een geprotesteerd handelspapier aanbiedt als betaling, in geval van het overlijden van de Opdrachtgever, in geval van een verklaring van onvermogen betreffende de Opdrachtgever of in geval van in vereffeningstelling, klaarblijkelijke insolvabiliteit, faillissement of opening van een gerechtelijke reorganisatie van de Opdrachtgever, alsook opschorting van betaling door de Opdrachtgever of beslag op de goederen van de Opdrachtnemer.

 

Deze ontbinding kan worden uitgevoerd zonder voorafgaande ingebrekestelling en zal recht geven op, naast de terugname van het materiaal dat de Opdrachtnemer zou geleverd hebben, de betaling van een schadevergoeding gelijk aan zijn gederfde winst en andere gemaakte kosten, in voorkomend geval te verminderen met de reeds betaalde bedragen door de Opdrachtgever.

 

10.8. De ontbinding van het contract, voor om het even welke reden, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling mee:

 

- de onmiddellijke teruggave, op kosten van de Opdrachtgever, van de geleverde en nog niet verbruikte goederen, terwijl de Opdrachtgever de Opdrachtnemer de mogelijkheid verzekert en deze machtigt de goederen onmiddellijk te laten afhalen en hiervoor toelating verleent elke plaats waar de goederen zich bevinden, binnen te gaan;

- de verplichting van de Opdrachtgever om de Opdrachtnemer te vergoeden voor elke voorzienbare en onvoorzienbare schade door de Opdrachtnemer geleden om reden van of ten gevolge van de ontbinding.

 

Artikel 11. Zekerheiden en pand

 

11.1. Tot waarborg van de betaling van de door de Opdrachtgever aan de Opdrachtgever verschuldigde sommen in hoofdsom, rente en kosten, geeft de Opdrachtgever ten voordele van de Opdrachtnemer  in pand:

 

- Al zijn huidige en toekomstige schuldvorderingen opzichtens de Opdrachtgever.

Als schuldenaar van de schuldvordering(en), erkent de Opdrachtgever uitdrukkelijk kennis te nemen van het pand.

- Al zijn huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde ook.

Bedoeld worden onder meer vorderingen van de Opdrachtgever uit handelscontracten, vorderingen van de Opdrachtgever uit hoofde van prestaties en diensten, vorderingen van de Opdrachtgever uit opbrengsten van roerende of onroerende goederen, vorderingen van de Opdrachtgever uit hoofde van pensioenen, vorderingen voortvloeiend uit de beroeps- en handelsactiviteit van diens eigen opdrachtgever, vorderingen van de Opdrachtgever op bank- of andere financiële instellingen, vorderingen van de Opdrachtgever in contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, vorderingen van de Opdrachtgever uit hoofde van verzekeringen, vorderingen van de Opdrachtgever op de overheid en andere publiekrechtelijke rechtspersonen, vorderingen van de Opdrachtgever met betrekking tot de sociale zekerheid.

 

Voormelde opsomming is exemplatief en niet limitatief.

 

11.2. Het pand op schuldvorderingen maakt de Opdrachtgever inningsonbevoegd. De Opdrachtgever kan bijgevolg de schuldvordering(en) die hij ten voordele van de Opdrachtnemer  in pand gaf, niet meer innen te eigen bate.

 

11.3. De Opdrachtnemer  is ertoe gerechtigd om de debiteur van de verpande schuldvordering(en) van zijn Opdrachtgever in kennis te stellen van de verpanding, en alles te doen om dit pand tegenwerpelijk te maken aan derden, dit op kosten van de Opdrachtgever die de schuldvordering(en) in pand gaf.

 

11.4. Op eerste verzoek van de Opdrachtnemer deelt de Opdrachtgever alle nuttige informatie mee die de Opdrachtnemer in staat stelt om tot inning van de verpande schuldvordering(en) over te gaan, waaronder in elk geval begrepen zijn: de identiteit van de debiteur(en) van de verpande schuldvordering(en), hun contactgegevens, de waarde van de verpande schuldvordering(en).

 

11.5. De Opdrachtnemer  zal de uit hoofde van de verpande schuldvordering(en) verschuldigde sommen rechtstreeks kunnen innen opzichtens de debiteur van de verpande schuldvordering(en), zonder voorafgaande ingebrekestelling van deze laatste. Deze inningsbevoegdheid omvat ook procesbevoegdheid.

 

11.6. Indien De Opdrachtgever nalaat om binnen de 14 dagen vanaf het eerste verzoek van de Opdrachtnemer alle nuttige informatie m.b.t. de identiteit van de debiteur van de verpande schuldvordering(en) te verschaffen, houdt dit een toerekenbare niet-nakoming door de Opdrachtgever uit, dewelke zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding kan geven tot een ontbinding van rechtswege van de overeenkomst lastens de Opdrachtgever, onverminderd het recht van de Opdrachtnemer op een forfaitaire schadevergoeding zoals voorzien in de voornoemde artikelen.

 

11.7. Het akkoord met onderhavige algemene voorwaarden veronderstelt de toelating en het mandaat aan de Opdrachtnemer om, bij gebreke aan kennisgeving binnen de 14 dagen vanaf het eerste verzoek door de Opdrachtnemer, de relevante informatie omtrent de schuldvorderingen van de Opdrachtgever op te vragen bij de Ontvanger van de BTW.

 

Artikel 12. Tegenstelbaarheid

 

12.1. De Opdrachtnemer heeft deze voorwaarden bij de aanvang van de handelsrelatie minstens op digitale wijze ontvangen, hij erkent hierdoor kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden uiterlijk bij de aanvang van de relatie(s) tussen de contractspartijen de mogelijkheid te hebben gekregen hierover vragen te stellen, aldus ze begrepen te hebben én te aanvaarden.

 

12.2. Door het enkele feit van de bestelling, aanvaardt de Opdrachtgever uitdrukkelijk onderhavige algemene voorwaarden met uitsluiting van zijn voorwaarden (in welke vorm dan ook, weze het standaardovereenkomsten, inkoopvoorwaarden, …). De levering of uitvoering van de overeenkomst bewijst deze aanvaarding zonder voorbehoud.

 

12.3. Elke afwijking op deze regel moet uitdrukkelijk schriftelijk door de Opdrachtnemer bevestigd worden. Deze schriftelijke afwijkingen zijn dan nog slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven onverkort van toepassing.

 

12.4. De partijen hebben de tijd gehad om zich voorafgaand aan de ondertekening van de overeenkomst zich over de inhoud van de algemene voorwaarden te beraden en er over te overleggen. De bepalingen en verplichtingen zoals deze in de algemene voorwaarden zijn bedongen, worden door de partijen aanvaard.

 

Zij verzaken aan iedere aanspraak uit hoofde van dwaling over de feiten en het recht. Indien één of meer van clausules of bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of onafdwingbaar (zouden) zijn, om welke reden ook, zal dit geen afbreuk doen aan de rechtsgeldigheid, de wettelijkheid en/of de afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden.

 

De partijen verbinden zich ertoe om in geval van nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden ter goeder trouw te overleggen teneinde de betreffende bepaling te vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die het dichts aanleunt bij de bedoeling van partijen.

 

Artikel 13. Onderzoek bij levering en afwijking

 

13.1. De Opdrachtgever is verplicht onmiddellijk bij de levering van de diensten en (of) zaken en (of) gegevens grondig na te gaan of de prestatie van de opdrachtnemer deugdelijk en conform de opdracht is. De prestatie van de opdrachtnemer wordt vermoed deugdelijk en conform de opdracht te zijn uitgevoerd indien de goederen worden in ontvangst genomen zonder protest.

 

De opdrachtgever dient een klacht met betrekking tot de door de Opdrachtnemer (af)geleverde zaken of het bedrag van de factuur, binnen 48 uur na het moment van afleveren respectievelijk na de factuurdatum en in ieder geval vóór de ingebruikname van de zaken schriftelijk en aangetekend aan de opdrachtnemer mede te delen, indien mogelijk bewezen met foto’s, stalen en beschrijving van het gestelde probleem. Er mag vanaf dan geen gebruik gemaakt worden van het betreffende product, tot de opdrachtnemer hierover een uitspraak doet na het behandelen van de klacht, om enig recht op garantie of rechtzetting te behouden alsook het eventueel verkrijgen van door ed opdrachtnemer expliciet schriftelijk toegestaan betalingsuitstel. Goederen die in gebruik zijn genomen vallen geheel op verantwoordelijkheid van de gebruiker en genieten op geen enkele wijze nog van enige garantie geboden door de opdrachtnemer, ook betalingsuitstel is dan uitgesloten.

 

Na het verstrijken van de in het tweede lid genoemde termijnen vervalt het recht om klachten te formuleren. Iedere laattijdige klacht zal als automatisch verworpen worden beschouwd.

 

Een klacht schort in geen geval de betalingsverplichting van de opdrachtgever op.

 

Voor zover wettelijk toegestaan, heeft, ingeval van een gerechtvaardigde klacht, de opdrachtnemer naar zijn uitsluitende keuze (en de opdrachtgever erkent uitdrukkelijk deze keuze te zullen aanvaarden) tussen een prijsvermindering, het verbeteren of opnieuw verrichten van leveringen, en de vervanging van de geleverde zaken, dan wel van het gebrekkig of beschadigd gedeelte daarvan, nadat deze zaken tijdig aan de opdrachtnemer zijn geretourneerd.

 

13.2. De prestatie van de opdrachtnemer geldt tussen partijen steeds als deugdelijk en overeenkomstig de opdracht, indien de opdrachtgever na aflevering het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen of heeft doen bewerken.

 

13.3. Afwijkingen van geringe betekenis, daaronder begrepen afwijkingen wat betreft kleur, van de in de opdracht bedoelde prestatie of van een ontwerp zijn aanvaardbaar, doen geen afbreuk aan het conform karakter van de prestatie en vormen geen reden voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

 

13.4. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de (gebruiks)-waarde van het geleverde goed hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn in de zin van het vorige lid van dit artikel.

 

Artikel 14. Geschillenregeling

 

14.1. Alle overeenkomsten tussen partijenzijn uitsluitend aan het Belgisch recht onderworpen.

 

In geval van geschil (van welke aard ook) ontstaan uit en/of met betrekking tot de totstandkoming, uitvoering van eender welke overeenkomst tussen partijen zullen partijen in eerste instantie trachten het geschil in der minne op te lossen. Betwistingen met betrekking tot deze overeenkomst die niet minnelijk kunnen worden beslecht zullen voorgelegd worden aan de Belgische rechtbanken.

 

14.2. Alle geschillen waartoe enigerlei overeenkomst tussen partijen aanleiding zou kunnen geven en dewelke niet tussen partijen inter partes kunnen worden opgelost, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven.

 

14.3. De Opdrachtgever verbindt er zich toe in geen geval negatieve commentaar te geven ten aanzien van derden betreffende een bepaling of de uitvoering van deze overeenkomst via het internet, forums, of welk ander medium ook, hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks. Er is een forfaitaire vergoeding ten belope van 1.000,00 euro verschuldigd per inbreuk (per commentaar en per site), naast de door de Opdrachtnemer geleden schade.